Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk 21 Oct 2021 07:45
Starkt kvartalsresultat när marknaderna öppnar

1 juli - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 453 (1 251) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 16,2 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 19,0 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,16 (1,02) SEK.
  • Stark försäljningsåterhämtning för affärsområde Duni samt fortsatt hög tillväxttakt för affärsområde BioPak.
  • Hög effektivitet i fabrikerna och en kraftig operationell hävstång på indirekta kostnader stärker resultatet.
  • Priser för råmaterial, energi och sjöfrakt har fortsatt accelerera under kvartalet och kommer, trots aviserade prisökningar, vara utmanande att kompensera för.
  • Pappersbruket i Skåpafors blir först i världen med fossilfri biogasol.

1 januari - 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 509 (3 320) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 5,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 8,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,43 (-0,68) SEK.
  • Tydlig resultatförbättring från mitten av andra kvartalet hänfört till restriktionslättnader.
  • Strävan mot att uppnå det bästa hållbara erbjudandet har resulterat i flertalet investeringar inom innovation och nya affärsmodeller under året.

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
jul-sep
2021
3 mån
jul-sep
2020
9 mån
jan-sep

2021
9 mån
jan-sep
2020
12 mån
okt-sep

2020/2021
12 mån
jan-dec
2020
Nettoomsättning 1 453 1 251 3 509 3 320 4 690 4 501
Organisk tillväxt 17,4 % -8,4 % 8,1 % -17,8 % -1,2 % -18,7 %
Operativt resultat 1) 151 110 169 98 220 149
Operativ rörelsemarginal 1) 10,4 % 8,8 % 4,8 % 3,0 % 4,7 % 3,3 %
Resultat efter finansiella poster  128 69 90 -40 137 7
Resultat efter skatt  102 48 68 -31 103 4

1) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.
 

VD-ord

Vägen mot en mer normaliserad tillvaro och marknad leder till ett starkt resultat i kvartalet

Restaurangbesöken äntligen tillbaka

Under det tredje kvartalet har restriktionerna lättat ytterligare och restaurangerna i Europa har nu i princip helt öppet på våra huvudmarknader. Dock har vissa marknader, däribland exempelvis Tyskland, krav på vaccinpass vid restaurangbesök. Utanför Europa är bilden inte lika entydig. Såväl lättnader som nya restriktioner har införts under kvartalet, där bland annat Australien påverkats.

Restriktionslättnaderna i Europa medför en tydlig återhämtning i det tredje kvartalet. Koncernens försäljning uppgick till 1 453 (1 251) MSEK, vilket i fasta valutakurser motsvarar en försäljningsökning om 19,0 %.

Osäkerheten kring pandemins utveckling har minskat och önskan om att umgås kring god mat och dryck är stark.Återvändande restauranggäster har haft en positiv effekt på affärsområde Duni, som i fasta växelkurser ökar sin försäljning med 15,5 % mot föregående år. Även marknaden för take-away fortsätter att växa och affärsområde BioPak ökar sin försäljning med 24,7 % i relation till föregående år. Vi ser med tillförsikt på den fortsatta utvecklingen.  

Den högre försäljningen i båda affärsområdena har en direkt påverkan på det operativa resultatet som uppgick till 151 (110) MSEK i kvartalet.

Kostnadstryck på råvarumaterial och sjöfrakt

Precis som tidigare råder fortsatt brist på containerkapacitet från Asien vilket medför förlängda leveranstider och signifikant ökade fraktkostnader på containers, något som främst påverkar affärsområde BioPak. Även insatsmaterial- och energikostnader har accelererat under kvartalet och bidrar till ett högt kostnadstryck. Aviserade prisjusteringar kommer att mitigera kostnadsökningarna men som alltid med en viss fördröjning.  

Mot en mer hållbar framtid

Vårt mål är att erbjuda innovativa, hållbara och cirkulära produkter, service och lösningar där mat och dryck serveras och konsumeras. I vår strävan att förverkliga detta har vi initierat flertalet samarbeten och aktiviteter. Affärsområde Duni har till exempel nyligen lanserat världens första fossilfria airlaid, som används i våra premiumservetter. Under kvartalet släppte vi också nyheten om att vårt pappersbruk i Skåpafors inleder en övergång till fossilfri biogasol, producerad av restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin, vilket innebär ett stort kliv framåt mot en alltmer cirkulär affärsmodell och lägre klimatpåverkan. Duni Group blir därmed först i världen att fullt ut implementera denna lösning inom pappersindustrin. Inom det snabbväxande affärsområdet BioPak jobbar vi ständigt med nya och mer hållbara materialval och cirkulära lösningar, som tar hela värdekedjan och produkternas kretslopp i beaktning. Den just nu mest sålda produkten är tillverkad av rester från sockerrör som annars blivit avfall.

I vår ambition att alltid kunna erbjuda det mest hållbara alternativet har vi i mitten av oktober, efter kvartalets utgång, utökat vårt portföljinnehav med ett minoritetsägarskap i det spanska re-use bolaget Bûmerang Takeaway S.L. Samarbetet med Bûmerang kompletterar det sedan tidigare kommunicerade minoritetsägandet i det tyska bolaget Relevo GmbH. Både Bûmerang och Relevo arbetar med återanvändbara system för take-away produkter med hjälp av digitala plattformar för att minska nedskräpningen i våra städer.

Vi planerar nu för en mer normaliserad tillvaro och efterfrågan. Dock medför de accelererande kostnadsökningarna inom nästan alla råmaterialskomponenter både kort- och långsiktiga utmaningar för branschen, där kostnadskompensation samt ökad effektivitet är viktiga åtgärder, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se 
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 klockan 07.45 CET.