Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2013

Regulatorisk 23 Oct 2013 08:00
Tillväxt och resultatförbättring i ett starkt tredje kvartal

1 juli – 30 september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 936 (849) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 (1,01) SEK.
  • Resultatförbättring inom samtliga affärsområden.
  • Fortsatt starkt kassaflöde och en låg nettoskuld.

1 januari – 30 september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 701 (2 638) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,43 (2,98) SEK.
  • Tillväxt inom alla affärsområden.

Nyckeltal

MSEK3 mån
juli -september
2013
3 mån
juli -september
2012
9 mån
januari -september
2013
9 mån
januari -september
2012
12 mån
oktober - september
12/13
12 mån januari - december
2012
Nettoomsättning9368492 7012 6383 7333 669
Rörelseresultat 1)   2)8863234212363342
Rörelsemarginal 1)   2)9,4 %7,4 %8,6 %8,1 %9,7 %9,3 %
Resultat efter finansiella poster7559212186230204
Resultat efter skatt 2)5947161140147126

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
2)       Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt IAS19R, se vidare Not 2.

VD’s kommentar om kvartalet

”Årets tredje kvartal visar på tillväxt och lönsamhetsförbättring i samtliga affärsområden. Kvartalets försäljning uppgår till 936 (849) MSEK vilket i fasta växelkurser motsvarar en ökning på 9,1 %. Rörelseresultatet, före strukturkostnader, förbättras till 88 (63) MSEK. Periodens kassaflöde är starkt och nettoskulden, även inräknat förvärvsutlägg på 57 MSEK, uppgår i utgången av kvartalet till 673 (819) MSEK.

Efterfrågan på den europeiska HoReCa-marknaden är fortfarande svag och följer samma mönster som tidigare kvartal. Trenden att mer lättillgängliga koncept (såsom take-away och fast food) växer på bekostnad av den traditionella marknaden håller i sig. Utvecklingen gynnar vår produktkategori Meal Service inom Professional, där vi ser en något bättre tillväxt, men leder också till utmaningar gentemot den traditionella restaurang- och hotellmarknaden. I affärsområdet totalt ökar försäljningen under kvartalet till 671 (635) MSEK vilket rensat för valutaeffekter innebär en ökning på 4 %. Tillväxten drivs i sin helhet av att den förvärvade verksamheten Song Seng i Singapore numera ingår i affärsområdet. Den europeiska försäljningen följer marknaden och landar i paritet med föregående år.

Försäljningen på våra exportmarknader fortsätter att växa med tvåsiffriga tal. Mycket fokus har lagts på övertaget av Song Seng där den administrativa delen av förvärvet är avklarad. Nästa steg är att påbörja lansering av Dunis premium-sortiment och vår ambition är att utveckla marknaden på samma sätt som vi tidigare gjort i Europa.  

Affärsområde Consumer har under året genomfört ett antal åtgärder vilket bland annat lett till flera framgångsrika produktlanseringar och försäljningsframgångar hos såväl befintliga som nya kunder. Marknaden, som inte växer i volym, drivs i allt högre grad av upphandlingar med relativt korta kontraktsperioder. Under 2012 och 2013 har flera kundkontrakt tagits och vi ser därför en bättre försäljningstrend. Försäljningen i kvartalet ökar till 123 (101) MSEK vilket i jämförbar valuta motsvarar en ökning på 21 %. Rörelseresultatet förbättras till -3 (-12) MSEK.

Beslutet att avveckla hygienaffären efter det första kvartalet 2014 har medfört en temporärt ökad volymefterfrågan. Kvartalets högre produktionstakt, med bättre produktmix, stärker kapacitetsutnyttjandet betydligt i förhållande till föregående år. Den externa försäljningen för affärsområde Tissue ökar i kvartalet till 141 (112) MSEK och rörelseresultatet uppgår till 9 (-2) MSEK.

Som en konsekvens av det effektiviseringsprogram som informerades om i föregående rapport belastas kvartalsresultatet med 5 MSEK i strukturkostnader. Strukturprogrammet avser i huvudsak effektiviseringar inom vår kommersiella organisation och uppskattas till totalt cirka 20 MSEK. Programmet beräknas ge årliga besparingar i paritet med strukturkostnaden och förväntas ge full resultateffekt under andra halvåret 2014.

Trots en fortsatt svag marknad är det glädjande att tillväxttakten från tidigare kvartal förstärkts ytterligare även om förbättringen av rörelseresultatet skall ses i ljuset av ett svagt kvartal föregående år. Vi går nu in i årets intensivaste månader med omfattande julleveranser. Det kommande kvartalet har liksom tidigare år stor påverkan på Dunis årsresultat”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.