Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2011

Regulatorisk 26 Oct 2011 08:00
Stabil utveckling och starkt kassaflöde

1 januari – 30 september 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 744 (2 873) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 0,4 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,46 (4,02) SEK.

1 juli – 30 september 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 917 (943) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 1,6 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,34 (1,54) SEK.
  • Fortsatt försäljningsökning inom Professional.

Nyckeltal

9 mån9 mån3 mån3 mån12 mån 12 mån
januari - septemberjanuari - septemberjuli - septemberjuli - septemberoktober -   septemberjanuari -december
MSEK201120102011201010/112010
Nettoomsättning2 7442 8739179433 8423 971
Rörelseresultat 1)25327298103416435
Rörelsemarginal 1)9,2 %9,5 %10,7 %11,0 %10,8 %10,9 %
Resultat efter finansiella poster2242559099387418
Resultat efter skatt1631896372280306

1)      Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

“Försäljningen för Duni minskade i fasta växelkurser med 1,6 % under kvartal tre. Detta beror i sin helhet på svag försäljningsutveckling inom Retail och Tissue. För Retail handlar det om att förlusten av merparten av affären med en stor private label kund nu fått genomslag. Inom Tissue minskar försäljningen till hygiensektorn samtidigt som internleveranserna ökar något. Ett tillfredsställande kapacitetsutnyttjande och högre produktivitet gör att Tissue redovisar en resultatförbättring i kvartalet.

Affärsområde Professional ökar omsättningen i fasta växelkurser med 3,7 %, vilket motsvarar en volymökning på ungefär 1 %. Försäljningen på vissa mogna huvudmarknader var något svagare än under kvartal två men det är för tidigt att redan nu dra slutsatser om det rör sig om en generellt svagare marknad eller om orderläggning förskjutits i tiden. Satsningen på prioriterade marknader i östra och södra Europa skapar fortsatt god tillväxt men ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader belastar resultatet.

Duni nådde ett rörelseresultat om 98 MSEK och en stabil rörelsemarginal på 10,7 % i kvartalet. Resultatminskningen på 5 MSEK var till största delen en följd av den svagare försäljningen inom Retail och de satsningar som görs inom Professional.

Kassaflödet har utvecklats positivt i jämförelse med föregående år tack vare en stabil lönsamhet i kombination med god kontroll på rörelsekapitalet. Investeringsnivån har varit hög, framförallt till följd av investeringar i ny teknologi för produktion av nya material som enligt plan ska lanseras under kvartal ett, 2012.

Nu går vi in i Dunis säsongmässigt starkaste kvartal. Prisökningarna som genomförts successivt under kvartal tre väntas få full effekt under kvartal fyra. Osäkerheten kring marknadsförutsättningarna har i emellertid ökat efter sommaren. I dagsläget handlar det om att följa utvecklingen noga och ha en beredskap att vidta åtgärder för det fall att vi ser en tydlig nedgång i efterfrågan”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads