Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2010

Regulatorisk 27 Oct 2010 08:00
Stabil rörelsemarginal

1 januari – 30 september 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 873 (3 063) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 0,2 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 4,02 (4,36) SEK.

1 juli – 30 september 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 943 (1 021) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 1,9 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,54 (2,12) SEK.
  • Branden vid en produktionsanläggning i juni bedöms ha påverkat den totala försäljningen i kvartalet med drygt 3 %. Identifierade kostnader relaterat till driftstoppet har kompenserats av förväntade försäkringsersättningar.

Nyckeltal

  9 mån 9 mån 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
  januari - september januari - september juli - september juli -  september  oktober -   september januari -december
MSEK 2010 2009 2010 2009 09/10 2009
Nettoomsättning 2 873 3 063 943 1 021 4 031 4 220
Rörelseresultat1) 272 269 103 113 439 436
Rörelsemarginal1) 9,5 % 8,8 % 11,0 % 11,0 % 10,9 % 10,3 %
 Resultat efter finansiella poster 255 279 99 134 421 444
Resultat efter skatt2) 189 205 72 100 320 336
  1. Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
  2. För kvarvarande verksamheter.

VD’s kommentar

“Under kvartal tre nådde Duni samma EBIT marginal på 11 % som föregående år trots en något lägre omsättning, främst till följd av förändrade valutakurser. Retail hade en fortsatt svag utveckling och Tissue hade en betydligt lägre försäljning, dock i jämförelse med ett ovanligt starkt kvartal föregående år. Den brand som utbröt vid en produktionsanläggning i juni har inverkat negativt på kvartalets försäljning med knappt 2 % för Professional, ungefär 15 % för Tissue och endast marginellt för Retail.

Beaktat branden uppnår Professional en underliggande volymökning på drygt 2 % i kvartalet. Helhetsbilden är i stort densamma som föregående kvartal och branschdata signalerar en förbättrad marknadsutveckling på de flesta håll vilket främjar en fortsatt positiv volymutveckling.

I stort sett alla planerade prishöjningar har genomförts i kvartalet. Detta har givit stöd åt bruttomarginalen även om full effekt nås först under nästa kvartal. Det skall också konstateras att för Dunis del har stigande kostnader för råmaterial och handelsvaror fått ytterligare genomslag under kvartal tre. I detta perspektiv är det tillfredsställande att vi kunnat upprätthålla en rörelsemarginal på 11 %. För kvartalet nådde vi ett rörelseresultat på 103 MSEK vilket är i nivå med föregående år vid fasta växelkurser.

Avslutningsvis bedömer vi att återhämtningen kommer att fortsätta på Dunis huvudmarknader vilket skapar förutsättningar för en positiv volymutveckling inom Professional. För affärsområde Retail räknar vi med en stabilare volymutveckling under årets sista kvartal”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads