Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2015

Regulatorisk 10 Jul 2015 07:45
Fortsatt resultatförbättring

1 april – 30 juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 002 (922) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,2 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,44 (1,40) SEK.
  • Table Top med ett resultat i paritet med 2014, övriga operativa affärsområden bättre än föregående år.
  • Beslut att investera 110 MSEK i uppgradering av två av pappersmaskinerna i Skåpafors för ökad kapacitet.
  • Hygienproduktionen i Skåpafors är nu nedlagd och hygienverksamheten samt omställningsarbetet inom affärsområde Materials & Services redovisas från och med det andra kvartalet 2015 som avvecklad verksamhet. Detta rapporteras på en rad i resultaträkningen före ”Periodens resultat”. Koncernens resultaträkning har räknats om från 2013 och visar endast kvarvarande verksamheter.

1 januari – 30 juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 987 (1 739) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 8,5 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,94 (2,39) SEK.
  • Nettoskulden uppgår till 916 MSEK jämfört med 1 164 MSEK samma period föregående år.

Nyckeltal 1)
MSEK3 mån
april-
juni
2015
3 mån
april-
juni
2014
6 mån
januari-
juni
2015
6 mån
januari-
juni
2014
12 mån
juli-
juni
2014/2015
12 mån
januari-
december
2014
Nettoomsättning1 0029221 9871 7394 1183 870
Operativt resultat 2)10493211159504452
Operativ rörelsemarginal 2)10,3 %10,1 %10,6 %9,2 %12,2 %11,7 %
Resultat efter finansiella poster 9090185154446414
Resultat efter skatt 6866138112327302

1)För kvarvarande verksamheter.
2)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Trots en sen och kall vår med ofördelaktig kalendereffekt, förbättras kvartalsresultatet med 11 MSEK i förhållande till föregående år.

Hygienproduktionen är nu helt avslutad och den sedan tidigare aviserade produktionsflytten från Dals Långed till Skåpafors fortgår enligt plan. Projektet kommer att vara helt genomfört under det fjärde kvartalet 2015. För att tydliggöra effekterna från den avslutade hygienverksamheten kommer redovisning och rapportering fortsättningsvis att separeras mellan ”kvarvarande verksamhet” och ”avvecklad verksamhet”.

Koncernens sammanlagda struktureffekter under kvartal två är i stort sett neutrala beroende på att hygienproduktionen är avslutad och Paper+Design, som förvärvades den 11 juni 2014, ger relativt små resultateffekter då det andra kvartalet är årets säsongsmässigt svagaste.

Nettofaktureringen för det andra kvartalet uppgår till 1 002 (922) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,7 % i förhållande till föregående år. Det operativa resultatet, för kvarvarande verksamhet, landar på 104 (93) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 10,3 % (10,1 %). Nettoskulden vid kvartalets utgång uppgår till 916 (1 164) MSEK.

Den organiska tillväxten i kvartalet är lägre än i tidigare kvartal. En sämre kalendereffekt med tidig påsk tillsammans med en sen och kall vår i centrala och norra Europa medförde en svagare än förväntad efterfrågan under perioden. Som en konsekvens ger det en lägre resultatmässig hävstångseffekt inom varuförsörjningen.

Under kvartalet har beslut fattats om att investera 110 MSEK i pappersbruket i Skåpafors. Investeringen, där installationen beräknas vara fullt färdigställd under det andra kvartalet 2016, ger en kapacitetsökning på cirka 15 % och skapar därtill en ny plattform för produktutveckling, inte minst inom miljöanpassade material.

Affärsområde Table Top ökar nettofaktureringen till 563 (552) MSEK i kvartalet, i jämförbar valuta minskar affärsområdet sin omsättning med 2,6 %. Nedgången förklaras av kalendereffekter och en vädermässigt sämre vår på flera av våra huvudmarknader. Västra och södra Europa visar fortsatt bra tillväxt men det kompenserar inte för nedgången i våra mer betydande affärsregioner. Kvartalets operativa resultat uppgår till 87 (87) MSEK och rörelsemarginalen till 15,5 % (15,7 %).

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa starkare än marknaden. Nettofaktureringen i kvartalet ökar till 163 (148) MSEK och det operativa resultatet ökar till 13 (7) MSEK. Affärsområdet har genomgående bra tillväxt i samtliga marknader och den konsekventa satsningen på innovation och miljöanpassade koncept fortsätter att påverka både försäljning och resultat på ett positivt sätt.

Affärsområde Consumer bidrar fortsatt till en betydande försäljningsökning beroende på förvärvet av Paper+Design. Kvartalets nettofakturering ökar till 212 (161) MSEK och det operativa resultatet förbättras till -1 (-5) MSEK. Rörelsemarginalen förstärks till -0,3 % (-3,2 %). Säsongsmässigt är det andra kvartalet svagt för affärsområdet; få högtider och en mix med förhållandevis enkla produkter medför att andra kvartalet har den lägsta årsandelen av resultatet.

Inom affärsområde New Markets ser vi en stabilare valutasituation i Ryssland samtidigt som efterfrågan i restaurang- och hotellsektorn minskat kraftigt. I övriga marknader ser vi en tillfredställande tillväxt.  Nettofaktureringen i kvartalet uppgår till 55 (48) MSEK och det operativa resultatet ökar till 4 (3) MSEK. 

Inom affärsområde Materials & Services har hygienproduktionen upphört och i kvartalet redovisas verksamheten som ”avvecklad verksamhet” utanför Materials & Services. Affärsområdets intäkter, dvs ”kvarvarande verksamhet” uppgår i kvartalet till 10 (13) MSEK med ett operativt resultat om 0 (1) MSEK. 

Även om vädrets makter varit emot oss har vi en god tillväxt i majoriteten av våra marknader och våra sedan tidigare beslutade projekt fortsätter att bidra till bättre lönsamhet i den kvarvarande verksamheten”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se

Organisationsnummer: 556536-7488