Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2009

Regulatorisk 29 Jul 2009 08:00
Starkt kassaflöde och stabil lönsamhet

1 januari – 30 juni 2009- Nettoomsättningen ökade med 3,1 % till 2 042 (1 981) MSEK- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,24 (2,17) SEK1 april – 30 juni 2009 - Nettoomsättningen ökade med 2,2 % till 1 035 (1 012) MSEK- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,45 (1,21) SEK- Starkt kassaflöde framförallt till följd av minskade lager- God lönsamhetsutveckling i affärsområde ProfessionalNyckeltal6 mån 6 mån 3 mån 3 mån 12 mån 12 månjanuari-juni januari-juni april-juni april-juni januari-december juli-juni2009 2008 2009 2008 2008 08/09Nettoomsättning, MSEK 2 042 1 981 1 035 1 012 4 099 4 160Rörelseresultat 1), MSEK 157 167 84 84 414 403Rörelsemarginal 1), % 7,7 % 8,4 % 8,1 % 8,2 % 10,1 % 9,7 %Resultat efter finansiella poster, MSEK 144 140 94 73 251 255Resultat efter skatt 2), MSEK 105 102 68 57 191 1941) Före en orealiserad värderingseffekt av derivat, på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas, om 23 (9) MSEK januari – juni och 25 (7) MSEK april – juni och före omstruktureringskostnader om -1 (0) MSEK januari – juni och -1 (0) MSEK april – juni.2) För kvarvarande verksamheter.VD’s kommentar“Årets andra kvartal har inneburit en viss stabilisering i efterfrågan inom Dunis konsumentrelaterade affärsområden. Både Retail och Professional hade i stort en omsättningsutveckling som följde mönstret från första kvartalet. Totalt sett ökade omsättningen i svenska kronor med 2,2 %. I fasta växelkurser motsvarar detta en nedgång på 6 %. Mätt i volym, justerad för jämförbarhet, tappade vi ungefär 3-4 % inom Retail och Professional, vilket visar att Duni står emot väl i en relativt svag marknad. Däremot fortsatte affärsområde Tissue att utvecklas svagt med betydligt kraftigare volymminskning. Tack vare den förhållandevis starka försäljningen inom kärnaffären Professional och Retail nådde vi under andra kvartalet ett underliggande rörelseresultat om 84 MSEK, vilket är i paritet med föregående år. Positivt är att Duni lyckats bra med att hålla priserna, vilket också återspeglas i en viss marginalförbättring. Den andra viktiga resultatkomponenten är att kostnaderna dragits ner i tid och att vi till viss del kunnat genomföra omstruktureringsåtgärder tidigare än vad som ursprungligen planerats. Den mest positiva utvecklingen härrör från vårt huvudområde Professional. Omsättningen steg 5,8 % i löpande priser och det underliggande rörelseresultatet ökade med 12,9 % till 96 MSEK. Marknadsbilden är i stort densamma som under förra kvartalet. Den viktiga tyska verksamheten utvecklas bättre än HoReCa-marknaden i dess helhet. I jämförelse med första kvartalet ser vi en förbättring i södra Europa där framförallt Frankrike haft relativt sett bättre försäljningssiffror.Försäljningen för Retail följer i stort utvecklingen under årets första kvartal. Vi har en sjunkande omsättning på den nordiska marknaden till följd av att kundkontrakt med dålig lönsamhet avvecklats. Samtidigt har det gjorts en del viktiga inbrytningar på nya kunder i Norden. Den positiva utvecklingen i Storbritannien fortsätter även under kvartal två. Rörelseresultatet minskade svagt inom Retail, som en följd av lägre volymer.Tissue hade ett svagt kvartal, vilket beror på lägre volymer inom airlaid. Som tidigare indikerats räknar vi med en förbättring under andra halvåret avseende leveranserna till hygiensektorn. Dock var kvartalet svagare än förväntat och vi har ytterligare stärkt upp vårt kostnadsbesparingsprogram vad beträffar Tissue.Kvartalets starka kassaflöde reflekterar att vi framgångsrikt minskat rörelsekapitalet under perioden, framförallt genom sänkta lagernivåer.Avslutningsvis vidhåller vi den syn på 2009 som vi gav uttryck för i rapporten för det första kvartalet. En viss stabilisering av marknadsläget har skett, men osäkerheten inför hösten består på flera viktiga europeiska marknader”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads