Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2009

Regulatorisk 28 Oct 2009 08:00
Resultatförbättring och fortsatt starkt kassaflöde

1 januari – 30 september 2009- Nettoomsättningen ökade med 3,7 % till 3 063 (2 954) MSEK.- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 4,36 (3,30) SEK.- Ett starkt kassaflöde har medfört att nettoskulden minskat från 1 298 MSEK till 870 MSEK under de senaste tolv månaderna. 1 juli – 30 september 2009 - Nettoomsättningen ökade med 4,9 % till 1 021 (973) MSEK.- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,12 (1,12) SEK.Nyckeltal 9 mån 9 mån 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec okt-sepMSEK 2009 2008 2009 2008 2008 08/09Nettoomsättning 3 063 2 954 1 021 973 4 099 4 208Rörelseresultat 1) 269 269 113 102 414 414Rörelsemarginal 1), % 8,8% 9,1% 11,0% 10,5% 10,1% 9,8%Resultat efter finansiella poster 279 212 134 72 251 318Resultat efter skatt 2) 205 155 100 53 191 2411) Före en orealiserad värderingseffekt av derivat, på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas, om 48 (-9) MSEK januari -september och 25 (-18) MSEK juli - september och före omstruktureringskostnader om -2 (0) MSEK januari - september och -1 (0) MSEK juli - september.2) För kvarvarande verksamheter.VD’s kommentar“Den stabilisering av marknadssituationen som påbörjades under årets andra kvartal har fortsatt under det tredje. Trenden från årets början med vikande volymer har gradvis avtagit och under tredje kvartalet handlade det om en minskning inom affärsområdena Professional och Retail med ungefär 2-3 % jämfört med samma period föregående år. Dessutom har försäljningen inom affärsområde Tissue återhämtat sig som en följd av den ökade orderingången på hygiensidan som kunde skönjas mot slutet av kvartal två.Dunis omsättning under tredje kvartalet nådde 1 021 MSEK, en ökning med 4,9 %. I fasta växelkurser motsvarar detta en i stort sett oförändrad försäljning. Bruttomarginalen förstärktes ytterligare under kvartal tre och nådde 28,1 %. Detta i kombination med en bättre volymutveckling, framförallt inom Tissue, och god kostnadskontroll har lett till ett starkt rörelseresultat om 113 MSEK, att jämföra med 102 MSEK föregående år. Dunis huvudmarknader fortsätter att klara konjunktursvackan väl. Däremot har efterfrågan varit svag under kvartalet i östra och till viss del i södra Europa. Inom Professional är tillväxten i marknadssegmentet förpackningslösningar för färdigmat fortfarande positiv. I år har vi utökat vår satsning vad gäller att erbjuda varumärkesbaserade restaurangkedjor skräddarsydda förpackningslösningar.Såväl Professional som Retail förbättrade rörelsemarginalerna under kvartalet i jämförelse med året innan. För Tissues del lyfte försäljningsökningen resultatet, men marginalen var sämre än föregående år, framförallt på grund av en sämre produktmix.Det starka kassaflödet har fortsatt under kvartal tre, vilket återspeglar fortsatta framgångar med lagerreduktioner. Dunis nettoskuld är nu nere på 870 MSEK.Vi går nu in i det säsongsmässigt starkaste kvartalet. Även om marknadsläget har stabiliserats så är det på en förhållandevis låg nivå och vi bedömer att återhämtningen kan ta tid. Vidare konstateras att priserna på vissa för Duni viktiga insatsvaror har börjat stiga. Nivåerna är dock fortfarande lägre än motsvarande period föregående år”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.----

Downloads