Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk 21 Apr 2023 07:45

Historiskt starkt Q1 resultat

1 januari - 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 877 (1 443) MSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på 30,1 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 23,5 %.
  • Bruttovinsten uppgick till 391 (271) MSEK, vilket var en ökning med 45 % i absoluta tal jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade med 2 procentenheter.
  • Det operativa resultatet uppgick till 130 (51) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 153 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet är historiskt starkt i absoluta tal i ett säsongsmässigt svagt kvartal.
  • Perioden präglades av normaliserade nivåer och indikerar en stark återhämtning för restaurangbranschen.
  • Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten med över 300 MSEK jämfört med samma period föregående år.

      

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
jan-mar
2023
3 mån
jan-mar
2022
12 mån
apr-mar
22/23
12 mån
jan-dec
2022
Nettoomsättning 1 877 1 443 7 410 6 976
Organisk tillväxt 23,5 % 49,3 % 25,9 % 30,9 %
Operativt resultat 1) 130 51 528 450
Operativ rörelsemarginal 1) 6,9 % 3,6 % 7,1 % 6,4 %
Rörelseresultat, EBIT 111 26 411 326
EBIT marginal 5,9 % 1,8 % 5,5 % 4,7 %
Resultat efter finansiella poster  93 12 365 283
Resultat efter skatt 90 6 286 201
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,65 0,11 5,79 4,25
Avkastning sysselsatt kapital, exkl. goodwill 18,2 % 16,1 % 18,2 % 16,6 %

1) För avstämning av alternativa nyckeltal, definition av nyckeltal och ordlista, se sidorna 28-30.

VD- ord

Duni Group presenterar ett historiskt starkt resultat för första kvartalet. Ökade volymer visar att koncernens allt bredare utbud av hållbara lösningar för måltiden har lyckats möta de nya konsumtionstrenderna där vi äter oftare ute och på språng.”

Normaliserade nivåer

Under årets första kvartal såg vi att efterfrågan inom den del av konsumentmarknaden som vi verkar på, restaurang och catering, låg på nivåer som innan pandemin. Vår uppfattning är att människor ville umgås och äta tillsammans, och prioriterade restaurangbesök. Konsumtionstrenderna visar också att vi äter fler gånger över ett dygn och på språng, vilket driver framför allt take-away-industrin. Den här utvecklingen inom restaurangbranschen stod i kontrast till trenderna på konsumentmarknaden i stort under första kvartalet. Konsumenter verkade avvakta med större utgifter som resor, hotellnätter och renoveringar när högre inflation och räntor påverkade privatekonomin. Samtidigt fortsatte många att äta serverad mat till vardags, hemma, på restaurang eller i farten mellan olika aktiviteter. Som ett resultat av detta präglades även koncernens verksamhet av normaliserade nivåer under första kvartalet jämfört med innan pandemin. 

Historiskt starkt resultat

Koncernens försäljning under första kvartalet uppgick till 1 877 (1 443) MSEK, vilket var en ökning med 24 % i fasta växelkurser jämfört med samma period året innan. Omsättningen var också högre än innan pandemin. Koncernens bruttovinst uppgick till 391 (271) MSEK, vilket var en ökning med 45 % i absoluta tal jämfört med samma period föregående år. Det kan ses mot bakgrund av att löpande effektiviseringar i våra värdekedjor har fallit väl ut. Bruttomarginalen ökade med 2 procentenheter jämfört med samma period föregående år men nådde ännu inte upp i nivåer som innan pandemin. Den huvudsakliga förklaringen är fasningen mellan inflationstryck och de kostnadskompensationer som genomförts under kvartalet. Koncernens operativa resultat var historiskt starkt och uppgick till 130 (51) MSEK, vilket var en ökning med 153 % jämfört med samma period föregående år då restriktionerna för restauranger fortsatt låg kvar. Jämförelsen mot samma period föregående år kan också ses mot bakgrund av att volymerna var högre och med god kostnadseffektivitet fick vi en bra operationell hävstång. Volymökningen berodde framför allt på en normaliserad marknad men ger också en indikation på att konsumtionsmönstren har ändrats över tid till att vi äter oftare ute och på språng. Behov som koncernens allt bredare utbud av hållbara lösningar för måltiden har lyckats möta.

Tillväxt i affärsområdena

Affärsområde Duni ökade sin försäljning under kvartalet med 34 % i fasta växelkurser jämfört med samma period året innan. Omsättningen var också högre än innan pandemin. Samtliga marknader bidrog positivt till tillväxten under kvartalet. Affärsområde BioPak ökade sin försäljning under kvartalet med 11 % jämfört med samma period året innan. Tillväxten ökade också jämfört med innan pandemin, drivet av framför allt den australiensiska marknaden. Lagernivåerna, som efter pandemin i Europa varit förhöjda, sjunker även om kontrakts- och lagerledtider gör att den positiva effekten dröjer.

Viktiga konsumenttrender

Utvecklingen mot hållbara lösningar för måltiden är stark och drivs ytterst av konsumentefterfrågan. Med nya insikter kring konsumtionsmönster och trender så är jag därför extra glad att vi har minskat vår andel jungfrulig fossil plast. Vi nådde index 70 under första kvartalet med målet att nå index 50 år 2025. Det är också glädjande att berätta att koncernens australiensiska verksamhet har vunnit flera prestigefulla priser under kvartalet, bland annat innovationstävlingen Worldstar Packaging Awards för två alternativ till just konventionella plastlösningar. Koncernen utvecklar löpande nya innovativa produkter och material för att möta konsumenters efterfrågan. Vår vision för 2030 är tydlig: vi vill vara branschens hållbarhetsledare drivet av innovation och operationell utveckling.

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.


För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04


Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

 

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva och hållbara produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer sina lösningar under framförallt varumärkena Duni, BioPak och Paper+Design vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelade på 21 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Dunigroup.se. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023 klockan 07.45 CET.