Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Regulatorisk 14 Feb 2019 07:45
Organisk tillväxt och fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 460 (1 254) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 1,5 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (2,55) SEK.
 • Massapriserna är fortsatt höga med en uppgång på cirka 35 % jämfört med motsvarande period förra året.
 • Prishöjningar för att väga upp råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prishöjningar är påbörjade.
 • Duni förvärvade 75 % av aktierna i BioPak Ltd i Australien/Nya Zeeland vilket konsolideras inom New Markets från mitten av oktober.

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 927 (4 441) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,0 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,22 (6,99) SEK.
 • Priserna för insatsmaterial har ökat dramatiskt under året och har påverkat samtliga affärsområden med undantag för Meal Service.
 • Förvärv av 75 % av aktierna i Biopac UK Ltd som från februari konsolideras inom affärsområde Meal Service.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie att delas upp på två delutbetalningar.

NYCKELTAL

MSEK 3 mån
okt-dec
2018
3 mån
okt-dec
2017
12 mån
jan-dec
2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning1 4601 2544 9274 441
Operativt resultat1)137169430491
Operativ rörelsemarginal1)9,4 %13,5 %8,7 %11,1 %
Resultat efter finansiella poster 74155328439
Resultat efter skatt 58121249334

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 29-30

VD’s kommentar

”Nettoomsättningen ökade med 16 % från 1 254 till 1 460 MSEK i det fjärde kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,9 % och den organiska tillväxten exklusive förvärven av Biopac UK och BioPak AU uppgick till 1,5 %. Båda förvärven har utvecklats positivt med en fortsatt kraftig tillväxt.

Det operativa resultatet uppgick till 137 (169) MSEK. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt höga massapriser i kvartalet. Massapriserna är cirka 35 % högre än motsvarande period 2017.

I våra affärsområden drabbades både Table Top och Consumer av de höga massapriserna och New Markets har påverkats av kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore. I affärsområdet Meal Service ökade både tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en fortsatt mycket god utveckling av vårt ecoecho®-sortiment.

Pågående program för att stärka marginalen

För att öka vinsten samt frigöra resurser till att investera i den nya strategin genomför vi nu tre större marginalförbättrande initiativ:

 1. Den senast aviserade prishöjningen är implementerad och kommer att få gradvis effekt under första kvartalet 2019.
 2. Vi har startat en större optimering av logistikflödet där vi ser framför oss positiva effekter både vad gäller egna kostnader och miljön. Detta initiativ förväntas få gradvis positiv effekt under 2019.
 3. Under kvartal tre 2018 initierades ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader inklusive personalminskningar. I kvartal fyra togs 31 MSEK i omstruktureringskostnader för detta initiativ. Årsbesparingarna relaterat till programmet när det är fullt genomfört beräknas uppgå till drygt 35 MSEK. Även detta program beräknas få en stegvis ökad effekt under 2019.

Starkare position inom hållbara förpackningar

Genom de strategiska förvärven av BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland samt Biopac Ltd i Storbritannien har Duni nu en årsomsättning på mer än 700 MSEK i den snabbt växande kategorin av hållbara engångsförpackningar. Vi ser ingen avmattning av marknadstillväxten utan både marknadskrafter och politiska initiativ driver utvecklingen mot mer hållbara lösningar.

Massapriset på en hög nivå

2018 blev ett utmanande år för Duni, med kontinuerligt ökade priser på insatsvaror och energi. Vi gick tidigt ut med en prisökning som dock visade sig vara otillräcklig då massapriset fortsatte att öka. En andra prishöjning aviserades som kommer att få gradvis effekt under det första kvartalet 2019. Styrelsen kommer att föreslå en bibehållen utdelning om 5 kronor per aktie till årsstämman den 7 maj 2019.”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 07.45 CET.