Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2012

Regulatorisk 14 Feb 2013 08:00
Stark balansräkning, signifikanta omstruktureringskostnader

1 januari – 31 december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 669 (3 807) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 1,6 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,63 (5,54) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (3,50) kronor per aktie.
  • Starkt kassaflöde och historisk låg nettoskuld.
  • Generellt svag efterfrågan på Dunis huvudmarknader med låg tillväxt som följd.

1 oktober – 31 december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 031 (1 063) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 0,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,35 (2,09) SEK.
  • Styrelsen har som en följd av dålig lönsamhet beslutat inleda fackliga förhandlingar om att avveckla en av de tre fabrikerna i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Kopplat till detta har tillgångar skrivits ned med 83 MSEK.
  • Stabilisering av affärsområde Professional, men efterfrågan är fortsatt svag.
  • Fortsatt låg utnyttjandegrad samt hög kostnadsnivå på handelsvaror pressade bruttomarginalen.

Nyckeltal

MSEK12 mån
januari -december
2012
12 mån
januari -december
2011
3 mån
oktober -december
2012
3 mån
oktober -december
2011
Nettoomsättning3 6693 8071 0311 063
Rörelseresultat 1)340404128151
Rörelsemarginal 1)9,3 %10,6 %12,4 %14,2 %
Resultat efter finansiella poster20235816134
Resultat efter skatt124261-1698

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.


VD’s kommentar

”Konjunkturläget på Dunis huvudmarknader följer samma tendens som tidigare kvartal, det vill säga en kännbart svagare efterfrågan i framförallt södra Europa samt en viss försvagning i våra huvudmarknader. Givet marknadsläget nådde omsättningen i kvartalet tillfredställande 1 031 MSEK vilket motsvarar en minskning med 0,2 % i fasta växelkurser. Rörelseresultatet uppgick till 128 MSEK (151) där avvikelsen förklaras med fortsatt lagerreducering och hög kostnadsnivå på handelsvaror. Som en konsekvens av lagerneddragningar samt fokus på kapitalbindning ger kvartalet ett mycket starkt kassaflöde, nettoskulden i utgången av december är därför på en historiskt låg nivå.

Trots en något svagare marknad visar affärsområde Professional på fortsatt stabilitet. Försäljningen nådde 722 MSEK, i fasta växelkurser ett tapp på 0,5 % vilket förklaras av en planerad utfasning av lågmarginalprodukter i Storbritannien. Dunis marknadsposition inom Professional är stark och det är glädjande att premiumsortimentet fortsätter att öka sin sortimentsandel. Tillväxttakten på våra exportmarknader är fortfarande hög men utgår från relativt låga nivåer, extra glädjande är att de satsningar som vi gör i Ryssland medför en tillväxt på över 30 % i kvartalet.

Affärsområde Consumer redovisar under kvartalet en försäljning på 197 MSEK, en nedgång på 2,8 % mätt i fasta växelkurser. Utfallet understiger förväntan och beror på en senarelagd infasning av de nya kundavtal som kontrakterades under kvartal två. Rörelseresultatet belastas av kostnader relaterade till nämnda kontrakt där full försäljningseffekt ännu inte uppnåtts.

Inom Tissue återspeglar utvecklingen för kvartalet samma tendens som för helåret. Försäljningen landar i nivå med föregående år men resultatet belastas av en låg utnyttjandegrad i produktionen och kostnader relaterat till kvalificering av nya material.

Som kommunicerats har styrelsen beslutat att inleda fackliga förhandlingar om att avveckla den enhet på dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB som tillverkar hygienmaterial till externa kunder, inom affärsområde Tissue. Enheten är inte lönsam och styrelsen ser inga rimliga förutsättningar för att få den lönsam, beslut har därför fattats om att fokusera på Dunis kärnaffär. Som en följd av detta har tillgångar skrivits ned med 83 MSEK. Därutöver har vi genomfört de omstruktureringar som tidigare kommunicerats samt tagit ytterligare omstruktureringskostnader på grund av vd-byte, nedskrivning av andra anläggningstillgångar och omstruktureringar på vissa exportmarknader.

Under året har en ny, mer marknadsorienterad, kategoriorganisation etablerats och under sista kvartalet har flera intressanta initiativ startats upp. Ambitionen är att öka effektivitet och konkurrenskraft inom varje produktområde genom bland annat snabbare lanseringsprocesser och djupare insikt i kund- och konsumentbehov. Organisationsförändringen bidrar även till förstärkt fokus på vår exportverksamhet. Duni har sedan många år en närvaro på flera exportmarknader där efterfrågan på borddukningsprodukter av bättre kvalité ökar snabbt. Ryssland är ett bra exempel på hur vi med ökade insatser kan knyta an och utveckla en position på en marknad med stark underliggande tillväxt.    

2012 har varit både händelserikt och utmanande men det är ändå med tillförsikt vi går in i 2013. Många viktiga initiativ har tagits under året och med bas i dessa skall vi utveckla Dunis tillväxt, lönsamhet och marknadsposition”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.