Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2011

Regulatorisk 15 Feb 2012 08:00
Ökade satsningar för långsiktig tillväxt

1 januari – 31 december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 807 (3 971) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 0,8 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,54 (6,52) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (3,50) kronor per aktie.
  • Ökad investeringstakt för att främja långsiktig tillväxt.

1 oktober – 31 december 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 063 (1 097) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,0 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,09 (2,49) SEK.
  • Rörelsemarginalen nästan i paritet med ett starkt kvartal föregående år. Stark bruttomarginal om 29,7 % (28,4 %) i det säsongsmässigt viktigaste kvartalet.

Nyckeltal

MSEK12 mån
januari -
december
2011
12 mån
januari -
december
2010
3 mån
oktober -
december
2011
3 mån
oktober -
december
2010
Nettoomsättning3 8073 9711 0631 097
Rörelseresultat 1)404435151163
Rörelsemarginal 1)10,6 %10,9 %14,2 %14,8 %
Resultat efter finansiella poster358418134163
Resultat efter skatt26130698117

1)      Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Duni avslutade 2011 med god lönsamhet under årets sista kvartal som innefattar den tungt vägande julsäsongen. Rörelseresultatet landade på 151 MSEK (163 MSEK) och rörelsemarginalen nådde 14,2 % (14,8 %). Det ligger något under ett väldigt starkt fjärde kvartal 2010 och speglar en viss återhållsamhet på några av Dunis huvudmarknader.

Försäljningen följde i stort mönstret från föregående kvartal och minskade i fasta växelkurser med 2 %. Det reflekterar en stabil försäljningsutveckling inom affärsområde Professional, medan vi tappar en del inom Retail och Tissue. För Retails del handlar det fortfarande om utfasningen av det stora private label kontot vilket kommenterats tidigare. I övrigt är försäljningen stabil och i framförallt England, men även i Benelux har Duni ökat sina marknadsandelar i dagligvaruhandeln.

Inom affärsområde Tissue noteras en viss avmattning på hygiensidan som till en del förklaras av lagerneddragningar hos våra kunder. Resultatmässigt är utvecklingen inom Tissue fortsatt god vilket i huvudsak härrör från produktivitetsförbättringar.

Affärsområde Professional hade ett kvartal som kännetecknades av stabilitet på huvudmarknaderna i Norden, Tyskland och Benelux. Ett rörelseresultat på 121 MSEK (124 MSEK) och en rörelsemarginal på 16,1 % (16,4 %) får anses tillfredställande mot bakgrund av att 2011 är ett år med ökade investeringar och marknadssatsningar som ska leda till lönsam tillväxt framöver.

Den största satsningen är den investering Duni genomfört under året i ny teknik för produktion av ett nytt premiummaterial - Evolin®. Tekniken är patentsökt och materialet som är helt unikt riktar sig mot dukmarknaden där målet är att nå samma kvalitetsnivå som linne, men med en attraktivare totalekonomi för slutkunden. Det intressanta är att Duni på detta vis kommer in på ett marknadssegment som är betydligt större än den adresserbara marknaden vi har idag. Produkten lanseras stegvis under det första kvartalet 2012, med en accelererad utrullning därefter. Detta är en mycket spännande fas i Dunis utveckling då företagets framgångar till stor del bygger på unika premiummaterial som Dunilin® och Dunicel®.

Vi satsar också på att ytterligare höja effektiviteten i verksamheten. Under 2012 avser vi genomföra ett åtgärdsprogram för ökad effektivitet inom organisation och produktion. I kombination med våra tillväxtsatsningar förväntas detta leda till förbättrad lönsamhet.

När det gäller det makroekonomiska perspektivet för 2012 förväntar vi oss en viss inbromsning av konjunkturen i Europa mot bakgrund av problematiken med höga statsskulder i en del länder och den därmed förenade Eurokrisen. Detta kan i viss mån komma att påverka volymutvecklingen, men det kan även föra med sig lägre priser på insatsvaror”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads